Rozvodový advokát online

Váš specialista na rozvod, rodinné právo a rozvod s cizincem - Působíme po celé ČR

Jako jedna z mála advokátních kanceláří se specializujeme na rozvody a rodinné právo. Naše advokátní kancelář poskytuje on-line právní služby bez nutnosti osobní konzultace. Pro klienta se tak jedná o rychlejší a cenově výrazně výhodnější řešení. Zároveň u dokumentů sepsaných advokátní kanceláří máte garanci, že mají požadovanou formu a splňují zákonem stanovené požadavky.

Po vyplnění příslušných níže uvedených formulářů Vám vyhotovíme potřebné dokumenty pro podání návrhu na rozvod dohodou bez osobní konzultace.Pokud potřebujete zastoupení rozvodovým advokátem před soudem, osobní konzultaci s advokátem nebo se ve Vašem případě jedná o sporný rozvod (tedy variantu, která nastává, pokud jste se nedohodli), pokračujte na stránku: https://www.rozvodovy-advokat.cz

Je důležité, aby Vám i v případě rozvodu dohodou sepsal potřebné dokumenty zkušený advokát, specialista v oboru. Jak je známo, v právních dokumentech je důležité každé slovo, každá formulace. Při sepisování i zdánlivě jednoduchých dokumentů může laik snadno udělat fatální chybu a přijít tak o děti i majetek.

Působíme po celé České republice.

Nesporný rozvod - rozvod dohodou

jednoduše - rychle - kvalitně

Právní řád ČR připouští dvě možnosti rozvodu:

 • rozvod dohodou (tzv. nesporný rozvod)
 • rozvod bez dohody (tzv. sporný rozvod).

Rozvod dohodou je nejrychlejší a nejlevnější variantou ukončení manželství, v rámci které jsou vyřešeny veškeré soudní záležitosti související s rozvodem: nezletilé děti, rozvod manželství

a vypořádání majetku (společného jmění manželů).

V případě rozvodu dohodou soud v průběhu rozvodového řízení nezkoumá příčiny rozvratu manželství a manželství účastníků bez dalšího rozvede. Neprobíhá ani žádné soudní řízení o vypořádání společného jmění manželů (SJM). Rozvodovému soudu se předkládá dohoda upravující majetkové poměry manželů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.
V případě, že mají manželé nezletilé děti, musí být soudem nejprve rozhodnuto ve věci nezletilých dětí (tj. dětí mladších 18ti let). Jedná se o samostatné soudní řízení.
Pokud mají manželé nezletilé děti, je nutné podat:

 • Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem (v případě rozvodu dohodou se k návrhu přikládá dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem)
 • Návrh na rozvod manželství (v případě rozvodu dohodou se k návrhu přikládá dohoda
  o vypořádání SJM).

Následně je zahájeno soudní řízení o úpravu poměrů k nezletilým dětem. Po skontčení tohoto řízení pravomocným rozsudkem soud zahájí řízení o rozvod manželství. 

Pro nesporný rozvod musí být splěny všechny následující podmínky:

 • manželství trvalo déle než 1 rok,
 • s manželem/manželkou nežijete nejméně 6 měsíců, tzn. nevedete společnou domácnost
  a intimně se nestýkáte (můžete však doposud vedle sebe žít v jedné domácnosti, tedy na stejné adrese),
 • k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel (s rozvodem tedy musí souhlasit i ten
  z manželů, který nebude podávat návrh na rozvod),
 • jste schopni se dohodnout ohledně vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv
  a povinností společného bydlení a ostatních práv a povinností pro dobu po rozvodu.
  V případě společných nezletilých dětí (mladších 18let), jste schopni se dohodnout na výši jejich výživného, zda budou v péči matky nebo otce či v péči střídavé.

Postup:

 • Nejprve vyplňte příslušný, níže uvedený formulář/e.
 • K vyplněným formulářům připojte scan oddacího listu.
  V případě nezletilých dětí scan rodných listů /není podmínkou, stačí vyplnit formulář/.
 • Pokud splníte požadavky pro daný typ rozvodu, bude Vám po zpracování Vámi vyplněného formuláře zaslán na Vámi uvedený email požadavek na uhrazení paušální částky za sepsání návrhů Vámi požadovaných dokumentů. Ve výzvě bude uvedeno číslo bankovního účtu a variabilní symbol.
 • Po obdržení zálohy budou na základě Vámi zaslaných údajů advokátem vyhotoveny dokumenty potřebné pro nesporný rozvod. Dokumenty Vám následně, spolu s fakturou advokáta, který dokumenty vyhotovil, zašleme na Vámi uvedený e-mail.
 • Následně dokumenty v potřebném počtu podepíšete /počet bude uveden v každém
  z dokumentů i s informací, komu jsou jednotlivé stejnopisy určeny/ a dokumenty podáte
  s v dokumentech uvedenými přílohami na příslušný soud.

Nesporný rozvod manželů nemajících společné nezletilé děti

Soudu je nutné předložit:

 • Návrh na rozvod manželství
 • Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a ostatních práv
  a povinností pro dobu po rozvodu

Pro vyplnění příslušného formuláře pokračujte zde: https://www.rozvodovy-advokat.cz/formular-rozvod/


Nesporný rozvod manželů 

se společnými nezletilými dětmi

Soudu je nutné předložit:

 • Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem
 • Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem
 • Návrh na rozvod manželství
 • Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a ostatních práv
  a povinností pro dobu po rozvodu

Pro vyplnění příslušného formuláře pokračujte zde: https://www.rozvodovy-advokat.cz/formular-rozvod-deti/

Ceny - nesporný rozvod "na klíč"

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím shora uvedených formulářů, budou Vám naše služby poskytnuty na základě níže uvedených zvýhodněných podmínek:

Sepsání návrhu na nesporný rozvod manželství            

3.990 *

Sepsání návrhu na úpravu poměrů

k nezletilým dětem v případě dohody

3.990 Kč*

 

Sepsání návrhu dohody o úpravě poměrů

k nezletilým dětem

3.990 Kč*

Sepsání návrhu dohody o vypořádání vzájemným majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a ostatních práv 

a povinností pro dobu po rozvodu manželství                    

 7.990 Kč*

Cenově výhodné balíčky:

Nesporný rozvod manželství bez nezletilých dětí          

Cena obsahuje sepsání 2 dokumentů:

 • návrhu na rozvod manželství a
 • návrhu dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a ostatních práv
  a povinností pro dobu po rozvodu.

8.990 Kč*

Nesporný rozvod manželství s nezletilými dětmi  


Cena obsahuje sepsání 4 dokumentů:

 • návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí v případě dohody,
 • návrhu dohody o úpravě poměrů nezletilým dětí,
 • návrhu na nesporný rozvod manželství a
 • návrhu dohody o vypořádání společného jmění manželů.

11.900 Kč*

* Uvedená cena je platná pro online rozvod manželství dohodou, kdy manželé nemají mimo běžných věcí majetek spadající do SJM a zároveň manželé nemají žádné dluhy, nejsou ručiteli apod., ani nejsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti či právnické osoby /společnosti, družstva apod./, cenných papírů apod. Pokud některou z těchto podmínek nesplňujete, jsme samozřejmě připraveni Vám dokumenty vyhotovit s ohledem na specifika Vašeho případu. U takovéto další činnosti se již nejedná o "rozvod na klíč". Cena Vám bude před započetím této další činnosti sdělena. Teprve poté, co tyto další služby nad rámec "rozvodu na klíč" odsouhlasíte, bude činnost provedena. 

K ceně za právní služby je třeba připočíst DPH.

Uvedená cena je vždy za sepsání 1. návrhu dokumentu/ů dle vyplněných formulářů. V případě, že klient požaduje provedení změn v již sepsaných dokumentech, je tato činnost advokáta zpoplatněna dle času stráveného úpravou dokumentů a sazby, která je klientovi předem písemně sdělena. 

Samozřejmě jsme připraveni Vás zastupovat a hájit Vaše zájmy před soudy. Působíme po celé České republice. Cenu právních služeb Vám sdělíme podle okolností Vašeho případu na vyžádání.